הגשת הצעה

זכאות להגשת הצעות

הגשת הצעת מחקר לקרנות חיצוניות כרוכה ביצירת מחוייבויות הדדיות בין האוניברסיטה, החוקר והמממן. מחוייבויות אלה גדלות אם ההצעה מאושרת עלי ידי המממן ונפתח לחוקר תקציב מחקר. למחוייבויות אלה משמעות עבור האוניברסיטה בכלל ועבור החוקר ויחידתו בפרט. לכן, נקבעו כללי הזכאות להגשת הצעות מחקר כמפורט להלן.

 

תנאים לזכאות
זכאות להגשת הצעות מחקר לקרנות חיצוניות ניתנת לחוקרים העומדים בתנאים אלו:

 • מקור המימון של שכר החוקר הוא מהתקציב הרגיל של האוניברסיטה או תקציב עמותת בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי או תקציב אוניברסיטאי במימון משרד הקליטה (חוקרים במסלול קמ"ע)
 • מסלול ההעסקה של החוקר הוא המסלול הרגיל או מסלול וטרינרים קליניים.
 • דרגתו של החוקר היא מרצה ומעלה.
 • עמיתי הוראה, חוקרים במסלול המקביל ומורים מן החוץ (בכפוף לאישור סגן הנשיא למו"פ ודיקן הפקולטה הרלוונטי עבור כל הגשת הצעת מחקר, באמצעות טופס זה. את הטופס יש להעביר למדור הרלוונטי ברשות למו"פ).

 

זכאות חד-פעמית להגשה
חברי סגל אקדמי שאינם עומדים בתנאי הזכאות דלעיל יכולים להגיש בקשה לזכאות חד-פעמית עבור כל הגשת הצעת מחקר. זכאות חריגה כזו מחייבת את אישור סגן הנשיא למו"פ ודיקן הפקולטה הרלוונטי, באמצעות טופס זה. את הטופס יש להעביר למדור הרלוונטי ברשות למו"פ.

 

הנחיות להגשת הצעות 

כעקרון, הצעות למימון מחקר מוגשות בשני אפיקים: כתגובה לקול קורא להגשת הצעות שהפיץ גוף מימון או בעקבות פניה ישירה של גורם מימון חיצוני אל חוקר או קבוצת חוקרים לביצוע מחקר בתחום התמחותם. ברוב המקרים, כאשר קרן למימון מחקר מפרסמת קול קורא הפונה גם לחוקרי האוניברסיטה העברית, הוא יופץ לקהיליית המחקר של האוניברסיטה דרך רשימת הדיוור של הרשות למחקר ופיתוח - בהתאמה לתחומי המחקר שהגדירה הקרן - ותמצות שלו יועלה לאתר הרשות.

במידה והינכם מעוניינים להגיש הצעת מחקר במסגרת קול קורא הפונה לתחומי המחקר שלכם, מומלץ לוודא מספר דברים:

 •   זכאות להגשת הצעות למממן חיצוני מבחינת כללי האוניברסיטה כמפורט לעיל.
 •   תנאי הקרן המממנת להגשה, לדוגמה: הגבלת גיל החוקר או דרישה למעורבות של שותף חיצוני.
 •   היכולת לבצע את המחקר בהיקף ובפרק הזמן שהגדירה הקרן, למשל מבחינת הקצאת זמן וקיומו של ציוד ייעודי.
 •   האם הקרן דורשת השלמת המימון לפרויקט המחקר על ידי מגיש ההצעה או האוניברסיטה (matching).

אם החלטתם להגיש הצעה, חשוב מאוד לקרוא בעיון את הנחיות הקרן להגשה - בעיקר בכל הנוגע לאופני ההגשה, למבנה ההצעה הנדרש ולהנחיות לבניית התקציב המבוקש. במקביל, כדאי לפנות למדור ברשות למחקר האחראי לטיפול בהגשות לקרן המסוימת (מידע זה יופיע באתר הרשות) ולבקש הכוונה נוספת. בכל שלב בהכנת ההצעה ניתן כמובן לפנות לצוות המדור ולבקש את עזרתו.

לפני הגשת הצעת המחקר לקרן יש להעבירה לבדיקה במדור, אשר יוודא עמידה בהיבטים הטכניים (כגון הקפדה על היקף ההצעה שהוגדר, קיומם של מסמכים נלווים וכד') ואת התאמת התקציב המבוקש לכללי הקרן.

 

הזנת ההצעה למערכת המחקרים
יש לזכור כי כל הצעת מחקר המוגשת על ידי חוקר/ים באוניברסיטה - כולל הגשה דרך מוסד אחר בארץ או בחו"ל - חייבת להיות מוזנת גם במערכת המחקרים של הרשות למחקר ופיתוח.

הדיווח על הצעת מחקר במערכת המחקרים מחולק לשני שלבים: שלב ראשון יעשה במעמד הגשת ההצעה למממן, שלב שני - לאחר אישור על זכייה.

מערכת המחקרים

 

תקצוב שכר ומלגות בהצעות מחקר
במהלך הכנת הצעת מחקר נדרשת לרוב גם הצגה של תכנית תקציבית לפרויקט. בהתאם להנחיות כל קרן, ניתן לכלול אלמנטים מסוימים בתכנית התקציב ואילו אחרים עשויים להיות אסורים. לדוגמה: העסקת כח-אדם, רכש מכשור ומחשוב, קניית חומרים, מימון נסיעות וכיסוי הוצאות פרסום בכתבי עת מדעיים. העסקת עוזרי מחקר/סטודנטים/טכנאים ועוד בפרויקט מחקר אפשרית, כעקרון, בשני מסלולים: בתשלום שכר או בהענקת מלגה לעובד. לרוב, עלות העסקה באמצעות שכר תהיה גבוהה יותר בהשוואה למימון באמצעות מלגה.

תעריפי השכר והמלגות נקבעים ברוב המקרים על ידי האוניברסיטה ומעודכנים מעת לעת על ידי אגף הכספים של האוניברסיטה. בטבלה שלהלן מצוינים תעריפי המלגות. לקבלת תעריפי השכר יש לפנות לחשב הפקולטה/בית הספר.

 

קטגוריה גובה 100% מלגה (לחודש)* גובה מקסימלי למלגה חודשית גובה מינימלי למלגה חודשית**
תלמיד מוסמך ₪ 1,917 ₪ 7,500   (עד 392%) ₪ 3,500 (מינימום 183%)
דוקטורנט ₪ 3,714 ₪ 10,000 (עד 270%) ₪ 4,500 (מינימום 122%)
פוסט-דוק ₪ 6,485 ₪ 12,000 (עד 186%)   

* התעריפים מעודכנים לשנת תשפ״ג
** לתלמידים שהם חלק מקבוצת מחקר במדעים הניסויים

 

שאלות נפוצות

מדוע יש מועד הגשה פנימי לרשות למו"פ ?

הגשות לקולות קוראים כרוכות בעבודה רבה של החוקרים ושל הרשות למו"פ. נדרשת בדיקה של הרשות למו"פ במספר היבטים: הרשות מאשרת את הצעות המחקר וחותמת על ההגשות אחרי בחינה של תנאי המממן, בדיקת התקציב, מסמכים נלווים לעמידה בתנאי סף, כולל לא אחת בחינה ואישור של הסכמים נלווים להצעות במעורבות של הלשכה המשפטית. מועד הגשה פנימי נועד לתת לרשות למו"פ את הזמן לטפל בהצעות המחקר טרם הגשתם.

מדוע עליי לרשום את הצעת המחקר במערכת המחקרים?

על פי הוראות ההנהלה על כל חוקר/ת המגיש/ה הצעת מחקר לגופי מימון, לדווח עליה גם במערכת המחקרים של הרשות למו"פ. רישום ההצעה במערכת מאפשר לרשות למו"פ לדעת מהם תחומי המחקר וזהות השותפים ולא אחת מידע זה משמש לשליחה ממוקדת של מקורות מימון נוספים.

מדוע האוניברסיטה גובה תקורה והאם יש לכלול תקורה בכל הצעה?

תקורה היא מרכיב ההוצאות העקיפות (overhead) השוטפות בפעילות האוניברסיטה. על החוקר/ת לכלול בתקציב המענק בהצעת המחקר את הוצאות האוניברסיטה על מחקרו, בכל מקרה שבו המממן לא מתנגד באופן מוצהר לחיוב כזה.

באילו מענקים החוקר/ת זכאי/ת לתוספת ניהול מחקר?

 

 • מענקים הניתנים לביצוע מחקר (לא מלגות, פרסים, ספרים, כנסים, סקרים וכו').
 • מענק מחקר מגורם חיצוני (לא מענקי פנים, לא מענקים במימון חברות בת – יישום*).
 • מענק מגובה תקציב שנתי בדולרים לפי מדרגות שמתעדכנות בפעימות עד 10/2022(ר' טבלת המדרגות כאן).

* מענקי מחקר במימון גופים מסחריים הנחתמים באמצעות חברת יישום (רק החלק התקציבי המועבר לרשות למחקר ופיתוח מזכה בתוספת מחקר א' בלבד, בכפוף לתנאי ההסכם).

מידע שימושי להגשת הצעות

כאן תוכלו למצוא מידע הנחוץ לעתים בעת הגשת הצעת מחקר:

 

כתובת חוקית  האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים 9190501
כתובת אתר האוניברסיטה  http://new.huji.ac.il
סוג הארגון   מלכ"ר, מוסד להשכלה גבוהה
שם מקוצר HUJI
מורשה חתימה מטעם האוניברסיטה העברית/ מנהל הרשות למו"פ   ד"ר פבלו קיסלשטיין
מנהלת כספים/ מנהלת היחידה הפיננסית ברשות למו"פ  חני בן יהודה
ח.פ. ארגון 500701610
מעמד הארגון מסמכים ינתנו עפ"י דרישה
כתובת הרשות למו"פ האוניברסיטה העברית, הרשות למחקר ופיתוח, בניין שרמן למנהל המחקר, קמפוס אדמונד י' ספרא, ירושלים, 9190401, ישראל
טלפון הרשות למו"פ 972-2-6586625
פקס הרשות למו"פ 972-2-5618196
דואר אלקטרוני הרשות למו"פ contact@research.huji.ac.il
SAM Registration ההרשמה מתחדשת מדי שנה
DUNS (Dun & Bradstreet) No. (USA) 600044978
UEI HJDLWK8DNDL7
NCAGE Code 2487A
Federal-Wide Assurance ID No. FWA00025608
EIN No. 237285905
HUJI 2020 Single Audit click here
Facilities and Administrative Cost Rates click here

 

 כתיבת מענקים

מדי שנה הרשות למו"פ מקיימת סדנה לכתיבת מענקים לחוקרים חדשים באוניברסיטה. בסדנה ניתנים טיפים הדרכה וייעוץ לכתיבת מענקים.

צפו כאן בהקלטה של סדנה לכתיבת מענקים שהועברה לנקלטים חדשים בשנת 2022.