ועדות אוניברסיטאיות לענייני מו"פ

האחריות האקדמית לענייני המו"פ נחלקת באוניברסיטה בין מספר וועדות.
הרכבי הוועדות המופיעים בקישורים אלו מעודכנים ככל שהמידע על שינויים מועבר באופן סדור לרשות למו”פ.

הוועד המנהל של הרשות למחקר ופיתוח

ועד זה הינו חבר מנהלים אוניברסיטאי המתווה את מדיניות המחקר האוניברסיטאית, מנחה את הנהלת הרשות ומפקח על פעילות הרשות.

 

רשימת חברי הוועד

שם תפקיד מעמד בוועד
פרופ' אשר כהן נשיא האוניברסיטה יו"ר
מר ישי פרנקל סגן נשיא ומנכ"ל חבר
פרופ' ברק מדינה רקטור האוניברסיטה חבר
פרופ' ראם סרי סגן נשיא למחקר ופיתוח חבר
ד"ר פבלו קיסלשטיין מנהל הרשות למחקר ופיתוח חבר
פרופ' דני פורת נציג הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע חבר
פרופ' חיים רוזן נציג הפקולטה לרפואה חבר
פרופ' מאשה ניב נציגת הפקולטה לחקלאות חברה
פרופ' מאיה תמיר נציגת הפקולטה למדעי החברה חברה
מר יניב כהן סמנכ"ל ומנהל הכספים משקיף
ד"ר ירון דניאלי מנכ"ל חברת יישום משקיף
מר רם סמו ראש אגף לקשרי חוץ ופיתוח משאבים משקיף

ועדות לאתיקה של מחקרים בבני-אדם

מטרת הפעילות של וועדות האתיקה למחקרים בהם מעורבים בני אדם היא להעריך את מידת עמידתן של הצעות המחקר המוגשות אליהן באמות מידה אתיות וחוקיות כפי שנדרש ע"י הרשויות המוסמכות באוניברסיטה ו/או הגופים המממנים מענקי מחקר. כל מחקר בו מעורבים בני אדם מחויב באישור על ידי ועדת אתיקה פקולטאית או עליונה, טרם תחילת ביצועו.

 

הוועדה הפקולטאית

​חברי הוועדה מתמנים על ידי דיקן הפקולטה. יו"ר הוועדה יהיה חוקר בכיר. יו"ר הוועדות הפקולטאיות יתייעצו עם יו"ר הוועדה העליונה בעת הצורך. הוועדה הפקולטאית דנה בבקשות לאישור מחקרים בהם מעורבים בני אדם במקרים הבאים:

 • הצעות המחקר של חברי הסגל בפקולטה
 • הצעות לעבודות מוסמך ודוקטורט
 • ערעורים בנוגע לאישור הצעות מחקר במסגרת ההוראה (ראו בהמשך פעילות מחקרית במסגרת ההוראה)
 • מקרים של תקלה או סיכון למעורבים שהתגלו בדיעבד והובאו לידיעתה ומערבת בנושא את הועדה העליונה

 

רשימת יושבי ראש הוועדות הפקולטאיות
פקולטה יו"ר דוא"ל
בי"ס חינוך יהודה פולק yehuda.pollak@mail.huji.ac.il
חקלאות דניאל ברקן daniel.barkan@mail.huji.ac.il
מדעי החברה אילן יניב ilan.yaniv@mail.huji.ac.il
מדעי המחשב קטרינה ליגת kligett@gmail.com
מדעי הרוח ליאת קוזמא liat.kozma@mail.huji.ac.il
מנהל עסקים שרון אריאלי sharon.arieli@mail.huji.ac.il
משפטים נדירה שלהוב קיבורקיאן Nadera.Kevorkian@mail.huji.ac.il
עבודה סוציאלית מיה בניש-וייסמן maya.bw@mail.huji.ac.il
רפואה רפואת שיניים נעמה קשת Ethicmed@mail.huji.ac.il

 

הוועדה העליונה

יו"ר הוועדה האתית העליונה למחקרים בהם מעורבים בני אדם:  ד"ר חגית מגן, דוא"ל: msmagen@mail.huji.ac.il

 

חברי הוועדה העליונה מתמנים על ידי רקטור האוניברסיטה. הוועדה דנה בבקשות לאישור מחקרים במקרים הבאים:

 • אישור להצעות מחקר למממנים הדורשים דיון בתקן IRB הפדראלי*, אותו יש לחדש מדי שנה.
 • בקשות תקדימיות המועברות אליה מהוועדות הפקולטאיות.
 • בקשות החורגות מסמכות של ועדות פקולטאיות, כגון מחקרים בהם מעורבות אוכלוסיות פגיעות, לדוגמא ילדים, נשים הרות, חוסים, חיילים, אסירים ונכים.
 • כערכאת ערעור על החלטת ועדה פקולטאית.
 • במקרים של תקלה או סיכון למעורבים שהתגלו בדיעבד והובאו לידיעתה.​​

במקרה של דיון בערעור על החלטה של ועדה פקולטאית, החלטת הוועדה העליונה הינה סופית. בכל דיון אחר, ניתן לערער על החלטת הוועדה העליונה. במקרה זה, הוועדה תדון שנית בעניין ותכריע לגביו סופית.

 

 *הועדה הפועלת כ-IRB) Institutional Review Board) ומחוייבת בהרכב ובאופני פעולה מוגדרים כמפורט באתר ה-NIH. מממנים שונים ובמיוחד ה-NIH, דורשים אישור בתקן כזה כתנאי למימון מחקרים על ידם. לוועדה העליונה יש FWA) Federal Wide Assurance) מה-NIH.

כללי עבודה

 

​​על כל אחת מהוועדות לנהל תיעוד מסודר של כל פעילותה באופן שהמידע ישמר למשך שבע שנים לפחות. הוועדה העליונה תשמור את הפרוטוקולים שלה. יש לוודא כי התיעוד יכלול את החומרים הבאים:​

 • הרכב הוועדה ומועדי המינוי של כל אחד מהחברים בה
 • כללי העבודה ומידע על תהליך קבלת ההחלטות
 • רישום מועדי קבלת הבקשות, פרטי הדיון וההחלטות לגביהן
 • מועד ההודעה לחוקר על החלטת הוועדה
 • ההודעות לחוקרים

 

ועדה לאתיקה של טיפול וניסויים בבע"ח

הוועדה פועלת בשם הנהלת האוניברסיטה כדי להבטיח עמידה מלאה בהוראות חוק צער בעלי חיים ובתקנות המועצה לניסויים בבעלי חיים. אחריות הוועדה כוללת הפצת כללי עבודה מעודכנים, פיקוח על הימצאות מתקנים מתאימים, וידוא קיומם של מסלולי הדרכה והסמכה לעיסוק בבעלי חיים, ובקרה על תקינות הניסויים.

 

ועדות המחקר הפקולטאיות

הוועדות פועלות בפקולטות ובבתי הספר העצמאיים והן אחראיות על הפעילות המחקרית ביחידה ועל הקשר עם הרשות למחקר ופיתוח מטעם היחידה. בראש כל ועדה יחידתית עומד/ת יו"ר הוועדה (איש סגל אקדמי, לעיתים במסגרת תפקיד סגן-דיקן למחקר) וכן ישנה רכזת לכל וועדה, מן הסגל המנהלי.

 

רשימת ועדות המחקר הפקולטאיות

 

פקולטה/בית ספר שם תפקיד טלפון דוא"ל
חינוך פרופ' אביטל דויטש יו"ר הוועדה 02-5881026 msavital@mscc.huji.ac.il
  גב' ססקייה דה-האן רכזת הוועדה 02-5882022 saskiad@savion.huji.ac.il
חקלאות פרופ' מאשה ניב יו"ר הוועדה 08-9489664 niv@agri.huji.ac.il
    רכזת הוועדה    
מדעי החברה פרופ' מאיה תמיר יו"ר הועדה 02-5883025 tamirm@mscc.huji.ac.il
  גב' רונית רבי בן שטרית רכזת הוועדה 02-588-1470 ronitrb@savion.huji.ac.il
מדעי הטבע פרופ' דני פורת יו"ר הוועדה 02-6586948 danny.porath@mail.huji.ac.il
  גב' שרית ברק רכזת הוועדה 02-6585355 saritba@savion.huji.ac.il
מדעי הרוח פרופ' אלישבע באומגרטן יו"ר הוועדה 02-5880422 elisheva.baumgarten@mail.huji.ac.il
  גב' מירב יעקובי רכזת הוועדה 02-5883502 meravy@savion.huji.ac.il
מנהל עסקים פרופ' גור מושיוב יו"ר הועדה 02-5883073 Gur.Mosheiov@mail.huji.ac.il
  גב' לימור בן-יוסף רכזת הוועדה 02-5880403 limor.benyossef@mail.huji.ac.il
משפטים פרופ' מיכל שור-עופרי יו"ר הוועדה 02-5882528 michalshur@mail.huji.ac.il
  גב' ליזה נזלובין רכזת הוועדה 02-5882537 lizan@savion.huji.ac.il
עבודה סוציאלית פרופ' מיכל אלמוג-בר יו"ר הוועדה 02-5882113 msmi@mscc.huji.ac.il
  גב' הדס מיוחס-סנדמן רכזת הוועדה 02-5882205 hadassand@savion.huji.ac.il
רפואה פרופ' ינון בן-נריה יו"ר הועדה 02-6758718 yinon@cc.huji.ac.il
         
רפואת שיניים פרופ' אבי-חי חובב יו"ר הוועדה 02-6758802 avihaih@ekmd.huji.ac.il