ייעוד ומשימות

הרשות למחקר ופיתוח באוניברסיטה העברית הוקמה בשנת 1965 על מנת לקדם, ללוות ולהסדיר את פעילויות המחקר באוניברסיטה, בכל הקמפוסים ובקרב כלל אוכלוסיית החוקרים שלה.

הרשות פועלת מתוקף הוראת הנהלה 02-021 ותפקידיה העיקריים הם:

  • עידוד וקידום פעולות המחקר המתנהלות באוניברסיטה.
  • יישום מדיניות המחקר באוניברסיטה כפי שנקבעת מעת לעת על ידי הוועד המנהל של הרשות.
  • גיוס כספים מישראל ומחו"ל לצרכי מחקר, ופיתוח מקורות חדשים למימון מחקרים.
  • טיפול מנהלי במענקי המחקר של חוקרי האוניברסיטה בהתאם לנוהלי הרשות והאוניברסיטה.
  • ייזום וקיום קשר שוטף עם חברת יישום לגבי מחקרים בעלי אופי מסחרי.
  • ייצוג האוניברסיטה כמוסד מחקרי בפני גורמי מימון בארץ ובעולם לצורך קידום המחקר באוניברסיטה.
  • פרסום דיווחים וסקירות וחוברות שמטרתן לתאר את הפעילות המחקרית שנעשית באוניברסיטה.
  • ארגון מפגשים מדעיים וביקורי מדענים באוניברסיטה.
  • קביעת מדיניות ועדיפויות להקצאת מענקי מחקר ממקורות פנים אוניברסיטאיים.