ניהול מענקים

הנחיות להפעלת מענקים ותקציבי מחקר

ברכות! הצעת המחקר שהגשת אושרה על ידי הקרן ותזכה למימון. צוות הרשות למחקר ופיתוח עומד לרשותך בכל הקשור להכוונה וסיוע בהפעלת התקציב ומימוש כספי המענק.


​לנוחיותך, קיבצנו בעמוד זה מידע הנוגע להפעלת מענקים ולשימוש בתקציבי מחקר:

 

חשוב לזכור שהפעלת מענק מחקר ושימוש בתקציב מחקר טומנים בחובם גם אחריות רבה כלפי המממן והאוניברסיטה. חריגה מכללי הקרן או שימוש לא נכון בכספים שהועידה הקרן לביצוע פרויקט המחקר עשויים לפגוע בשמך הטוב בקרן בהגשות עתידיות, ואולי אף בהגשות לקרנות מחקר אחרות, וזאת בנוסף לפגיעה אפשרית בשמה של האוניברסיטה וביחסיה עם הקרן. עמידה בכללי הקרן תעשה במקביל לשמירה על החוקים והתקנות שקבעה המדינה, לאמנות ועקרונות בין-לאומיים וכמובן לכללי האוניברסיטה.

 

דיווח כספי ומדעי למממן
במרבית מענקי המחקר הניתנים על ידי גופי מימון מחקר חיצוניים נדרשת האוניברסיטה לספק דוח כספי בפרקי זמן שונים לאורך תקופת המענק. הדוח מפרט את האופן בו מומש המענק באמצעות תקציב המחקר על ידי פירוט ההוצאות שנעשו בו. דוחות אלו מופקים על ידי רכזות ורכזי התקציבים ברשות למחקר ופיתוח, תוך שיתוף פעולה הדוק עם החוקר וצוותו.
בנוסף, דורשות קרנות המימון לרוב גם דוח מדעי, לעיתים מספר פעמים במהלך תקופת המחקר ובחלק מן המקרים רק בסופה. בדוח מתוארת העבודה המחקרית והתוצרים המדעיים שהופקו במסגרת המענק. האחריות לכתיבת הדוח היא של החוקר, בתיווך הרשות למחקר ופיתוח ובהתאם לדרישות המממן.

בחלק מן הקרנות ישנם טפסים יעודיים והנחיות להפקת דוחות אלו.

 

כללי הפעלת תקציבי מחקר

מימון הפעילות המחקרית באוניברסיטה נעשה באמצעות סדרת תקציבים ייעודית - תקציבי מחקר. פתיחת תקציבי מחקר והפעלתם מותנית בעמידה בכללים שקבעה הרשות למחקר ופיתוח לכך.

 

פתיחה, עדכון וסגירה של תקציבי מחקר

 • תקציב מחקר ייפתח על סך מינימלי של 500$ למדעים העיוניים ו-1000$ למדעים הניסויים (או שווה ערך).
 • באותו תקציב יאוחדו הכנסות ממקורות שונים רק אם הן זהות בתנאי המימון ואם ישנו חוזה רק עבור אחד מהם.
 • הכנסות מעבודות שירות יתוקצבו רק על בסיס התקשרויות באמצעות חברת יישום.
 • בקשת חוקר לשינוי בתקצוב תבוצע רק אם הועברה לתקציבאי/ת בכתב ובתנאי שהמממן לא מתנגד לשינוי זה.
 • בעת סגירת תקציב מחקר יישא החוקר בעל התקציב בכל גרעון תקציבי, אשר ימומן מתקציביו האחרים וזאת ללא תלות בסיבת הגרעון - למעט הפרת חוזה על ידי המממן.

 

הוצאות מותרות ואסורות בתקציבי מחקר
ניתן לבצע הוצאה בתקציב מחקר בתנאים אלה:

 • כל ההוצאה משמשת למחקר המסויים וחיונית לו
 • המממן לא מתנגד להוצאה זו
 • ההוצאה תבוצע לפי כללי האוניברסיטה הרלוונטיים
 • ההוצאה מלווה במסמכים המאפשרים בדיקה חשבונאית
 • ההוצאה תבוצע במהלך תקופת המחקר (או מעט לפניה – אם המממן מתיר זאת במפורש)
 • ​אסורות לחלוטין לחיוב הוצאות שכולן הטבה אישית ישירה לחוקר ו/או לבני משפחתו, כולל שכר (למעט תוספת מחקר/תפקיד לחוקר).

​אין לשלם מתקציבי מחקר את הוצאותיו של חבר בסגל האקדמי הבכיר בגין פעילות הניתנת לכיסוי על ידי קרן קשרי מדע של החוקר, אלא אם כן ההוצאה צוינה במפורש בהסכם שנחתם עם המממן. בנוסף, בתקציב מחקר המשמש חוקר לביצוע תפקיד ניהולי, תתאפשר הוצאה נדרשת לצורך מילוי תפקיד זה ובאישור סגן הנשיא למחקר ופיתוח. מתן האישור מותנה בהצהרת הדיקן או הרקטור (בהתאם לתפקיד שהחוקר ממלא) על חיוניות ההוצאה למילוי התפקיד.

 

חיובים פנימיים בתקציבי מחקר
על החוקר לתמחר את הוצאות האוניברסיטה על מחקרו (תקורה, דמי תקשוב, דמי טיפול ברכש, דמי טיפול בהעברות כספיות, דמי טיפול בסילוק פסולת רעילה, דמי קמפיין וכד') בהצעת המחקר שלו, בכל מקרה שבו המממן לא מתנגד באופן מוצהר לחיוב כזה. בכל מקרה, ההוצאות הפנימיות תחוייבנה בתקציב המחקר ועל החוקר לכסותן, אלא אם המממן אוסר זאת במפורש.

הוצאה מתקציבי מחקר עבור שירותים מיחידות בתוך האוניברסיטה מותרת בתנאי שהיא מלווה במסמכים המפרטים את מהותה המדוייקת, את הכמות שסופקה, את עיתוי ההזמנה וכן את הסיבה לכך שהיא נעשתה בתוך האוניברסיטה ולא מספק חיצוני.

 

טפסים

הטופס הגורם המטפל פרטי התקשרות
הגשת הצעות מחקר    
בקשה לאישור חד-פעמי להגשת הצעת מחקר סגן נשיא למו"פ (באמצעות המדור הרלוונטי ברשות למו"פ) אנא פנו למדור הרלוונטי ברשות למו"פ
אתיקה ובטיחות    
הצהרת התנהגות ראויה למועסקים במחקר יש למלא ולשמור לביקורת  
בקשת היתר לניסויים לא-רפואיים בבני אדם​ וועדת האתיקה הפקולטאית         יו"ר וועדות האתיקה
דיווח על ייצוא חומר שבפיקוח מנהל הרשות למו"פ (באמצעות מזכירת לשכת מו"פ)         צוות הרשות למו"פ
היתר להחזקת/ביצוע מחקר במחולל מחלה ביולוגי

הוועדה להסדרת המחקר במחוללי מחלות ביולוגיים

   יו"ר הוועדה,  מחלקת בטיחות