תוספת ניהול מחקר


תוספת ניהול מחקר היא תשלום תוספת שכר לחוקר/ת עבור מחקר במימון חיצוני שהוא/היא מנהל/ת.
תוספת ניהול מחקר בתקציבי מחקר תינתן בהתאם לכללים המבוססים על תקנון למתן תוספות מחקר שקבע ות"ת.

סוגי תוספות הניהול:

 • תוספת ניהול מחקר א' במימון תקציב המחקר – עד 50% (המממן מאפשר תשלום שכר לחוקר הראשי)
 • תוספת ניהול מחקר ב' במימון האוניברסיטה – עד 25% (המממן אינו מאפשר תשלום שכר לחוקר ראשי)
 • תוספת ניהול מחקר א' או ב'– 5%, בגין ריבוי מחקרים (שני מחקרים בגובה של לפחות $10,000 שנתי כ"א)

אחוז כל תוספות הניהול (א' ו- ב') לא יעלה על 55% (מקסימום 30% ב' ומקסימום 55% א')


מענקים המזכים בתוספת ניהול מחקר

 • מענקים הניתנים לביצוע מחקר (לא מלגות, פרסים, ספרים, כנסים, סקרים וכו').
 • מענק מחקר מגורם חיצוני (לא מענקי פנים, לא מענקים במימון חברות בת – יישום*).
 • מענק מגובה תקציב שנתי בדולרים לפי מדרגות שמתעדכנות בפעימות עד 10/2020 (ר' טבלת המדרגות בעמוד הבא).

* מענקי מחקר במימון גופים מסחריים הנחתמים באמצעות חברת יישום (רק החלק התקציבי המועבר לרשות למחקר ופיתוח מזכה בתוספת מחקר א' בלבד, בכפוף לתנאי ההסכם).

 

חוקרים הזכאים לתוספת ניהול מחקר

 • חוקר ראשי (Principal Investigator)
 • חוקר המועסק ב- 100% משרה (אי לכך פנסיונרים אינם זכאים לתוספת ניהול מחקר*)
 • חוקר במסלול רגיל או מקביל או קמ"ע

* חוקר ראשי הנמצא בפנסיה בתקציב המזכה בתוספת א' יכול להיות מועסק במחקר (סעיף תקציבי של סגל אקדמי זוטר) בנוהל שנקבע בהחלטת הנהלת האוניברסיטה בעניין זה. בשלושת החודשים הראשונים לפרישה החוקר לא יכול להיות מועסק במחקר.


  אי זכאות/זכאות זמניים

  חוקר בשבתון וחל"ת אינו זכאי לתוספת
  חוקר בפטמ"ה (פטור מהוראה) זכאי לתוספת
  תוספת ניהול מחקר ב' לא תינתן ליותר מ- 3 חוקרים המשמשים כחוקרים ראשיים באותו מחקר.

  מדרגות לחישוב אחוזי תוספת הניהול (עדכון אחרון 1/10/2022)