המדרגות לחישוב אחוזי תוספת הניהול (עדכון אחרון 1/10/2022)

 

אחוז התוספת המקסימלית תשולם לחוקר ע"פ גובה התקציב השנתי בדולר בהתאם לטווחים (מדרגות) שקבע ות"ת. כדלהלן:

תוספות מחקר א'

חבר סגל שלזכותו מענק או מענקי מחקר מסוג א' יהיה זכאי לתוספת מחקר על פי הכללים הבאים :
1. אם הסכום הכולל העומד לרשותו בחישוב שנתי נמוך מ - $9,444 - לא תינתן תוספת.
2. אם הסכום הוא בין $9,445 לבין $75,552 - תינתן תוספת שאינה עולה על 30% מהשכר.
3. אם הסכום הוא בין $75,553 לבין $118,051 - תינתן תוספת שאינה עולה על 40% מהשכר.
4. אם הסכום עולה על $118,051  - תינתן תוספת שאינה עולה על 50% מהשכר .


תוספות מחקר ב'

חבר סגל שלזכותו מענק או מענקי מחקר מסוג ב' תוכל האוניברסיטה לשלם תוספת מחקר עד לשיעורי המקסימום הבאים :
1. אם הסכום הכולל העומד לרשותו בחישוב שנתי נמוך מ - $9,444 - לא תינתן תוספת.
2. אם הסכום הוא בין $9,445 לבין $18,888 - תינתן תוספת של 6% מהשכר.
3. אם הסכום הוא בין $18,889 לבין $31,480 - תינתן תוספת של 12% מהשכר.
4. אם הסכום הוא בין $31,481 לבין $70,830 - תינתן תוספת של 20% מהשכר.
5. אם הסכום עולה על $70,830 - תינתן תוספת של 25% מהשכר .