תקנוני האוניברסיטה

האוניברסיטה דורשת שכל עובדי המחקר שלה ינהגו בהתאם לעקרונות ולכללים המפורטים בתקנונים שלהלן בכל היבט של מחקרם, לרבות: תכנון המחקר והגשת הצעות מחקר לגורמים מממנים; הפקת נתונים, תיעודם, ניתוחם ושימורם; ייחוסן של תוצאות המחקר, פרסומן, שיתוף של אחרים בהן ומיסחורן.

 

​​​תקנוני האוניברסיטה בנוגע לאתיקה במחקר:

תקנון בנוגע להתנהגות ראויה במחקר
תקנון בנוגע לניגוד עניינים במחקר

 

הבהרות, הערות ולקחים בנוגע לניגוד עניינים

  • המידע שחוקר מוסר לוועדה לניגוד עניינים במחקר יישמר בחסיון.
  • המידע שיהיה זמין לוועדת ניגוד העניינים במחקר יכלול את פרטי ההתקשרויות העסקיות שנדונו ו/או שנחתמו ע”י חברת יישום.
  • בקרב המממנים הפדרליים האמריקאיים נפוץ קריטריון למה שמוגדר אצלם “ניגוד עניינים כספי”.
  • חוקר נמצא, לפי קריטריון זה, ב”ניגוד עניינים כספי” אם לו ו/או לבני משפחתו (בן/בת זוג וילדים קטינים) יש עניין כספי “משמעותי” בגורם כלכלי שהמחקר (תכנונו, ביצועו והדיווחים אודותיו) עשוי להשפיע עליו. המונח “משמעותי” מוגדר כ-מעל ל $10,000 או בעלות בשיעור העולה על 5% משווי החברה. כמובן, גם באוניברסיטה העברית, בנוסף לקריטריונים אחרים, זהו קריטריון לניגוד עניינים.
  • לכל מחקר נחוצה הצהרה אחת לפחות מטעמו של אחד החוקרים הראשיים. הצהרה זו תישמר בתוך תיקיית המחקר ברשות למו”פ.
  • ההצהרות של המשתתפים האחרים במחקר, יהיה מעמדם בו אשר יהיה – יישמרו ע״י החוקר הראשי הנ”ל לפחות עד שנתיים מתום המחקר. 
  • חוקר ראשי במחקר שמישהו מהפועלים בשיתוף עמו ו/או מטעמו במחקרו הפקיד בידו הצהרה הכוללת הודעה על ניגוד עניינים במחקר, יוודא שהמצהיר הודיע על כך לסגן הנשיא למו”פ, בתפקידו כיו”ר הוועדה לניגוד עניינים במחקר.

 

​הצהרות בנוגע לאתיקה במחקר:

  • חבר סגל המגיש הצעת מחקר נדרש להזין אותה במערכת המחקרים. בתחילת תהליך ההזנה יש לאשר הצהרת התנהגות ראויה במחקר.
  • על חוקר המעסיק עובדים במחקר (כולל באמצעות מתן מלגות) לוודא כי כל המעורבים מטעמו בפעילות המחקרית יחתמו על הצהרת התנהגות ראויה במחקר.