הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

הנחיות כלליות להכנת טופס הסכמה להשתתפות במחקר