הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

התחייבות סטודנט - רשות המים