הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

שימוש בחומרים מסוכנים במחקר

חובת דיווח למחלקת בטיחות

כל פעילות מחקרית המוגדרת 'ניסויית' (לא כולל ניסויים לא-רפואיים בבני אדם, למשל, בתחום הפסיכולוגיה) מחייבת אישור ממונה הבטיחות של הקמפוס בו נערך המחקר. הבקשה לאישור תועבר למחלקת הבטיחות הקמפוסית באמצעות מילוי נספח בטיחות במערכת המחקרים של הרשות למחקר ופיתוח. במחקרים ניסויים, לא יופעל תקציב מחקר ללא קבלת אישור מחלקת בטיחות.

מידע מקיף על בטיחות במחקר ניתן למצוא באתר המחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה.

שימוש במחוללי מחלות ביולוגיים

לאור הסיכונים הכרוכים לחברה והסביבה בפעילות מחקרית בחומרים מחוללי מחלות, בעיקר בגלל השימוש לרעה שניתן לעשות בחומרים אלו, חוקקה הכנסת חוק המסדיר את המחקר במחוללי מחלות ביולוגיים. בהתאם, קבעה גם האוניברסיטה כללים פנימיים לעניין זה. חוקרים וצוותיהם העסוקים במחקר המערב מחוללי מחלות ביולוגיים מחויבים בעמידה בכללים אלו.

ייצוא חומרים שבפיקוח

בהתאם לצו הפיקוח על ייצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני של משרד הכלכלה והתעשייה, יש לדווח לרשות למחקר ופיתוח בטופס שלהלן, על ייצוא חומרים כימיים, ביולוגיים וגרעיניים המפורטים ברשימה שבקישור זה.