הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

כללי בקרת העבודה המחקרית במחוללי מחלות ביולוגיים