הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

ועדות האוניברסיטה לאתיקה של מחקרים לא-רפואיים בבני אדם

​מטרת הפעילות של הוועדות האתיות למחקרים בהם מעורבים בני אדם הוא להעריך את הצעות המחקר המוגשות אליהן לגבי מידת עמידתן באמות מידה אתיות וחוקיות של עריכת מחקרים כפי שנדרש ע"י הרשויות המוסמכות ו/או הגופים המממנים מענקי מחקר באוניברסיטה העברית. כל מחקר בו מעורבים בני אדם מחויב באישור מראש לביצועו על ידי ועדת אתיקה פקולטאית או עליונה.

​​הוועדה הפקולטאית

​הוועדה מונה 3 חברים אשר מתמנים על ידי דיקן הפקולטה כשאחד מחברי הוועדה יהיה חבר סגל מפקולטה אחרת. יו"ר הוועדה יהיה חוקר בכיר באותה הפקולטה. יו"ר הוועדות הפקולטאיות ידווחו ליו"ר הוועדה העליונה פעם בשנה על הבקשות שהוגשו לוועדה הפקולטאית. הוועדה הפקולטאית דנה בבקשות לאישור מחקרים בהם מעורבים בני אדם במקרים הבאים:

 • הצעות המחקר של חברי הסגל בפקולטה
 • הצעות לעבודות מוסמך ודוקטורט
 • ערעורים בנוגע לאישור הצעות מחקר במסגרת ההוראה (ראו בהמשך פעילות מחקרית במסגרת ההוראה)
 • מקרים של תקלה או סיכון למעורבים שהתגלו בדיעבד והובאו לידיעתה ומערבת בנושא את הועדה העליונה

רשימת יושבי-ראש הוועדות הפקולטאיות

הוועדה העליונה

חברי הוועדה העליונה מתמנים על ידי רקטור האוניברסיטה. הוועדה דנה בבקשות לאישור מחקרים במקרים הבאים:

 • אישור להצעות מחקר למממנים הדורשים דיון בתקן IRB הפדראלי*, אותו יש לחדש מדי שנה.
 • בקשות תקדימיות המועברות אליה מהוועדות היחידתיות.
 • בקשות החורגות מסמכות של ועדות פקולטאיות, כגון מחקרים בהם מעורבות אוכלוסיות פגיעות, לדוגמא ילדים, נשים הרות, חוסים, חיילים, אסירים ונכים.
 • כערכאת ערעור על החלטת ועדה פקולטאית.
 • במקרים של תקלה או סיכון למעורבים שהתגלו בדיעבד והובאו לידיעתה.​​

במקרה של דיון בערעור על החלטה של ועדה פקולטאית, החלטת הוועדה העליונה הינה סופית. בכל דיון אחר, ניתן לערער על החלטת הוועדה העליונה. במקרה זה, הוועדה תדון שנית בעניין ותכריע לגביו סופית.

יו"ר ועדת אתיקה עליונה - רקפת צ'רנינסקי rakefetc@hadassah.org.il

כללי עבודה

​​על כל אחת מהוועדות לנהל תיעוד מסודר של כל פעילותה באופן שהמידע ישמר למשך שבע שנים. הוועדה העליונה תפקיד את הפרוטוקולים שלה בארכיב האוניברסיטאי. יש לוודא כי התיעוד יכלול את החומרים הבאים:​

 • הרכב הוועדה ומועדי המינוי של כל אחד מהחברים בה
 • כללי העבודה ומידע על תהליך קבלת ההחלטות
 • רישום מועדי קבלת הבקשות, פרטי הדיון וההחלטות לגביהן
 • מועד ההודעה לחוקר על החלטת הוועדה
 • ההודעות לחוקרים

​* הועדה הפועלת כ-IRB) Institutional Review Board) ומחוייבת בהרכב ובאופני פעולה מוגדרים כמפורט באתר ה-NIH. מממנים שונים ובמיוחד ה-NIH, דורשים אישור בתקן כזה כתנאי למימון מחקרים על ידם. לוועדה העליונה יש FWA) Federal Wide Assurance) מה-NIH.