הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

תמיכה בכנסים מדעיים בינלאומיים

האוניברסיטה מעודדת קיומם של כנסים מדעיים בינלאומיים המאורגנים על-ידי חוקריה, ורואה חשיבות בכנסים אלו להידוק הקשרים בין החוקרים לעמיתיהם בארץ ובעולם. לצורך כך מקצה האוניברסיטה משאבים כספיים ופיזיים שחלוקתם נקבעת על ידי הוועדה לכנסים מדעיים בינלאומיים, בראשות סגן הרקטור, המתכנסת פעמיים בשנה ודנה בבקשות שהועברו אליה עד לתאריך שנקבע מראש.

ועדת הכנסים פועלת מתוקף הוראת ההנהלה מס' 17-001. בסמכות הוועדה להעניק סיוע כספי לארגון כנס בינלאומי, אשר נע בדרך כלל בין $500 ל-$5,000. בנוסף, בידי הוועדה להקצות לצרכי קיום כנס בינלאומי חדרים ואולמות בשטחי האוניברסיטה ללא תשלום או בתשלום מופחת​​. החלטות הוועדה מתקבלות בהתאם לאמות מידה שנקבעו לעניין זה.

הטיפול המנהלי בבקשות המוגשות לוועדה נעשה במדור מענקי פנים של הרשות למחקר ופיתוח.
לשאלות אנא פנו לגב' אילנה נוטקביץ', ​טל': 02-6586677, דוא"ל: ilanan@savion.huji.ac.il​

​מימון חיצוני לארגון כנסים מדעיים ניתן לחפש באמצעות החיפוש המתקדם.