הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

תוספות ניהול מחקר

תוספת ניהול מחקר בתקציבי מחקר תינתן בהתאם לכללי האוניברסיטה המבוססים על תקנון תוספות המחקר ('הסכם ות"ת' מ-1991) ולעדכון בתוספות המחקר החל מ-1.10.2019, ובהתחשב בהנחיות שלהלן:

  • תוספת ב' ניתנת אוטומטית בתקציבים המתאימים.
  • תוספת א' תתוקצב רק אם החוקר כלל אותה בהצעת המחקר שאושרה על ידי המממן וכל עוד בסעיף המתאים (141) יש יתרה חיובית.
  • תקרת תוספת המחקר בתקציב המזכה בתוספת א' לא תעלה על 50% מהיקפו הכולל של התקציב לחוקר נסיונאי ו-70% לחוקר עיוני.
  • סיווג התקציב כזכאי/לא זכאי בתוספת יעשה לפי טבלת תוספות מחקר הרשמית.
  • נטרול זיכויו של חוקר (בקוד 9) בתוספת מחקר מתקציב מסויים יבוצע רק על סמך בקשה חתומה על ידי כל החוקרים הראשיים בתקציב.
  • בהסכמי מחקר עם גופים מסחריים הנחתמים באמצעות חברת יישום, רק החלק התקציבי המועבר לרשות למחקר ופיתוח מזכה בתוספת מחקר א' בלבד, בכפוף לתנאי ההסכם.
  • חוקר ראשי בתקציב המזכה בתוספת א' המסיים את שירותו הפעיל באוניברסיטה אך ממשיך לנהל את המחקר כגימלאי (שאינם זכאים לתוספת מחקר) יכול להיות מועסק במחקר (סעיף 132) בנוהל שנקבע בהחלטת הנהלת האוניברסיטה בעניין זה.
  • חוקר המקבל תוספת מחקר בגין היותו חוקר ראשי בתקציב מחקר מסויים לא יועסק בתקציב זה ב'עבודה נוספת' אלא אם בתקציב זה הוא גם מנהל קונסורציום שמחקרו האישי מהווה חלק ממנו. במצב כזה, אם המממן מאשר זאת והתקציב מספיק לכך החוקר רשאי (באישור כתוב מאת סגן הנשיא למחקר ופיתוח) לקבל שכר עבור עבודת הניהול של הקונסורציום בכפוף לכל הוראות האוניברסיטה ובמיוחד להוראת הנהלה מס' 05-002. במקרה כזה הסכום לתשלום המחקר בדף התקציב לא יכלול את רכיבי ניהול הקונסורציום.