הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

ועדות אוניברסיטאיות לענייני מו"פ

האחריות האקדמית לענייני המו"פ נחלקת באוניברסיטה בין מספר וועדות:

הוועד המנהל של הרשות למחקר ופיתוח

ועד זה הינו חבר מנהלים אוניברסיטאי המתווה את מדיניות המחקר האוניברסיטאית, מנחה את הנהלת הרשות ומפקח על פעילות הרשות.
רשימת חברי הוועד

ועדות לאתיקה של מחקרים בבני-אדם

ועדות אלו אמונות על הערכת הצעות המחקר המוגשות אליהן מבחינת עמידתן באמות מידה אתיות וחוקיות. כל מחקר בו מעורבים בני אדם מחויב באישור מראש לביצועו על ידי ועדת אתיקה פקולטאית או עליונה.
פירוט נוסף והרכבי הוועדות

ועדה לאתיקה של טיפול וניסויים בבע"ח

הוועדה פועלת בשם הנהלת האוניברסיטה כדי להבטיח עמידה מלאה בהוראות חוק צער בעלי חיים ובתקנות המועצה לניסויים בבעלי חיים. אחריות הוועדה כוללת הפצת כללי עבודה מעודכנים, פיקוח על הימצאות מתקנים מתאימים, וידוא קיומם של מסלולי הדרכה והסמכה לעיסוק בבעלי חיים, ובקרה על תקינות הניסויים.

ועדות המחקר הפקולטאיות

הוועדות פועלות בפקולטות ובבתי הספר העצמאיים והן אחראיות על הפעילות המחקרית ביחידה ועל הקשר עם הרשות למחקר ופיתוח מטעם היחידה. בראש כל ועדה יחידתית עומד/ת יו"ר הוועדה (איש סגל אקדמי, לעיתים במסגרת תפקיד סגן-דיקן למחקר) וכן ישנה רכזת לכל וועדה, מן הסגל המנהלי.
הרכבי הוועדות


* הרכבי הוועדות המופיעים בקישורים אלו מעודכנים ככל שהמידע על שינויים מועבר באופן סדור לרשות למו"פ.