הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

הבהרות, הערות ולקחים בנוגע לניגוד עניינים