הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

חובת הסכמה בכתב של הורים להשתתפות תלמידים במחקר אקדמי