הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

זכאות להגשת הצעות מחקר לקרנות חיצוניות

הגשת הצעת מחקר לקרנות חיצוניות כרוכה ביצירת מחוייבויות הדדיות בין האוניברסיטה, החוקר והמממן. מחוייבויות אלה גדלות אם ההצעה מאושרת עלי ידי המממן ונפתח לחוקר תקציב מחקר. למחוייבויות אלה משמעות עבור האוניברסיטה בכלל ועבור החוקר ויחידתו בפרט. לכן, נקבעו כללי הזכאות להגשת הצעות מחקר כמפורט להלן.

תנאים לזכאות

זכאות להגשת הצעות מחקר לקרנות חיצוניות ניתנת לחוקרים העומדים בתנאים אלו:

  • מקור המימון של שכר החוקר הוא מהתקציב הרגיל של האוניברסיטה או תקציב עמותת בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי או תקציב אוניברסיטאי במימון משרד הקליטה (חוקרים במסלול קמ"ע)
  • מסלול ההעסקה של החוקר הוא המסלול הרגיל או מסלול וטרינרים קליניים
  • דרגתו של החוקר היא מרצה ומעלה
  • עמיתי הוראה, חוקרים במסלול המקביל ומורים מן החוץ (בכפוף לאישור סגן הנשיא למו"פ ודיקן הפקולטה הרלוונטי עבור כל הגשת הצעת מחקר, באמצעות טופס זה. את הטופס יש להעביר למדור הרלוונטי ברשות למו"פ).

זכאות חד-פעמית להגשה

חברי סגל אקדמי שאינם עומדים בתנאי הזכאות דלעיל יכולים להגיש בקשה לזכאות חד-פעמית עבור כל הגשת הצעת מחקר. זכאות חריגה כזו מחייבת את אישור סגן הנשיא למו"פ ודיקן הפקולטה הרלוונטי, באמצעות טופס זה. את הטופס יש להעביר למדור הרלוונטי ברשות למו"פ.