הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

החזקת טלפון נייד אוניברסיטאי מתקציבי מחקר

האוניברסיטה מספקת מכשירי טלפון נייד ומשתתפת בעלויות החזקתו למקצת עובדיה, בכפוף להכרה בנחיצות המכשיר לתפקידם. חברי הסגל האקדמי שאינם מכהנים במקביל בתפקיד ניהולי המזכה במימון והחזקת מכשיר אוניברסיטאי רשאים להחזיק טלפון נייד אוניברסיטאי ולממן את עלות השימוש בו מתקציב קרן קשרי מדע (קק"מ) בלבד או אם החליטה היחידה (פקולטה/מכון וכו') למממן זאת עבורם מתקציבה השוטף. אספקת המכשירים לעובדי וחוקרי האוניברסיטה וקביעת מדיניות ותנאי השימוש בהם הינן באחריות הרשות למחשוב.

במקרים חריגים בלבד תיבחן קבלת והחזקת טלפון נייד אוניברסיטאי על חשבון תקציב מחקר, באמצעות פנייה לממונה על התקצוב והדיווח ברשות למחקר ופיתוח, אשר הוסמך לדון בכך על ידי סגן הנשיא למחקר ופיתוח בהתאם לתנאים הבאים:

בתקציבי מחקר במימון גופים חיצוניים

  • ​​​​המממן אישר בכתב רכישת והחזקת טלפון נייד עבור החוקר או מי מצוותו כחלק מתקציב פרויקט המחקר שאושר.
  • ​קיימת יתרה מספקת בתקציב המחקר הנתון עבור כיסוי כלל עלות המכשיר והחזקתו למשך כל תקופת המחקר.

בתקציבי מדור מענקי פנים

ככלל, לא ניתן לממן רכישת והחזקת טלפון נייד אוניברסיטאי מתקציבים שהוקצו על ידי המדור למענקי פנים, למעט:

  • בתקציבי מרכז מחקר - עבור המנהל האקדמי של המרכז בלבד ורק למשך כהונתו בתפקיד. בסיום הכהונה יופסק המימון מתקציב המרכז או יועבר למנהל הנכנס.
  • ​בתקציבי קתדראות - רק עבור המכהן בקתדרה ורק למשך כהונתו.
  • לעניין זה, תקציבי מרכזי מחקר במימון קרן מינרווה וכן תקציבי מחקר מטעם חברת יישום כפופים לכללי תקציבי מחקר חיצוניים דלעיל.

כללי התקצוב

​​​​במידה ואושר מימון טלפון נייד אוניברסיטאי מתקציב מחקר, יעשה התקצוב בסעיף 723 בלבד. החיובים בתקציב המחקר יעשו בהתאם לתנאי המממן ועל פי כללים אלו:

  • רכישת המכשיר והחזקתו יהיו בכפוף לתנאים והתעריפים שנקבעו על ידי הנהלת האוניברסיטה והרשות למחשוב, כמפורט באתר הרשות למחשוב.
  • כל חריגה מהעלויות שאושרו על ידי המממן ו/או על ידי הרשות למחשוב תחוייב מכרטיס האשראי של החוקר.