הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

טופס דיווח על ייצוא חומר שבפיקוח