הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

הנחיות להגשת דוחות ביניים (התקדמות) - משרד האנרגיה