הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

הנחיות לביצוע מחקרים בהם מעורבים בני אדם

תנאים לביצוע מחקר המערב בני אדם

בנוסף לחובות היסוד החלות על החוקר על פי התקנון האקדמי נוהל בעניין אתיקה במחקרים מדעיים שמעורבים בהם בני אדם ולפיהן כל מחקר בו מעורבים בני אדם מחויב באישור מראש לביצועו על ידי ועדת אתיקה פקולטאית או עליונה, חלות עליו גם החובות האלה:

  • במידה שמדובר באוכלוסיה פגיעה – לקבל מראש אישור מהרשות/המוסד האחראיים לבני האוכלוסייה המסוימת (כגון משרד החינוך, השב"ס, משרד הביטחון וכד'). אישור כזה אינו מהווה תחליף לאישור הוועדה האוניברסיטאית המאשרת את המחקר.
  • לברר מראש האם נדרשת על ידי המממן, בחינת הבקשה בתקן של IRB (או המקביל האירופאי שלו) ולהפנות בהתאם את הבקשה לוועדה הרלוונטית.
  • במקרה של תקלה או התגלותו בדיעבד של סיכון למעורבים במחקר - לעדכן באופן מידי את הוועדה שאישרה את המחקר.
  • למסור לרשות למחקר ופיתוח את העתק אישור הבקשה.
  • לשמור את האישור המקורי לביקורות מטעם המממנים או רשויות המדינה.
  • כל המגיש בקשה לאישור אתי יחוייב לעבור הכשרה באתיקה במחקר באמצעות תוכנת ה-CITI.

הגשת בקשה לאישור וועדת האתיקה
הבקשה לאישורן של ועדות האתיקה במחקר תוגש על טופס תקני הניתן להורדה כאן. כמו כן יוגשו פירוט כלי המחקר והנוסח של טופס הסכמה מדעת עליו יתבקשו המשתתפים במחקר לחתום. בעת הגשת הבקשה נא לאחד את כל הקבצים (אישורי CITI, טופס הסכמה, טופס בקשה וכו') לקובץ pdf אחד.

חוקרים, מורים, תלמידי מוסמך ודוקטור שמחקרם מערב בני אדם חייבים בתעודה המוכיחה כי עברו הכשרה אתית. החל משנת הלימודים תשע"ג הוועדות האתיות לא יאשרו בקשות חוקרים למענק או מחקרי סטודנטים שאין בידם תעודה המוכיחה כי עברו הכשרה אתית.

פעילות מחקרית במסגרת הוראה

הצעות מחקר של סטודנטים במסגרת סמינרי מחקר ייבדקו ויאושרו על ידי מורי הקורס ומורה נוסף מהחוג. האחריות על קבלת האישור מהמורה הנוסף תחול על מורה הקורס שיידרש להודיע על אישור הצעות המחקר ליו"ר ועדת האתיקה הפקולטאית לצורך תיעוד. המורים המאשרים הצעות מחקר במסגרת ההוראה יחויבו, גם הם, לעבור הכשרה באתיקה במחקר באמצעות תוכנת ה-CITI.