הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

טפסים

טפסים אוניברסיטאיים
הטופס הגורם המטפל פרטי התקשרות
הגשת הצעות מחקר
בקשה לאישור חד-פעמי להגשת הצעת מחקר סגן נשיא למו"פ (באמצעות מזכירת לשכת מו"פ) צוות הרשות למו"פ
אתיקה ובטיחות
הצהרת התנהגות ראויה למועסקים במחקר יש למלא ולשמור לביקורת
בקשת היתר לניסויים לא-רפואיים בבני אדם​ וועדת האתיקה הפקולטאית יו"ר וועדות האתיקה
דיווח על ייצוא חומר שבפיקוח מנהל הרשות למו"פ (באמצעות מזכירת לשכת מו"פ) צוות הרשות למו"פ
היתר להחזקת/ביצוע מחקר במחולל מחלה ביולוגי מנהל הרשות למו"פ (באמצעות מזכירת לשכת מו"פ) צוות הרשות למו"פ
דיווח כספי במענקי מחקר
גיליון הקדשת זמן למחקר 2012-2014 רכז/ת התקציבים שמטפל/ת בתקציב צוות הרשות למו"פ
גיליון הקדשת זמן למחקר 2013-2015​​ רכז/ת התקציבים שמטפל/ת בתקציב צוות הרשות למו"פ
טפסים והנחיות בקרנות חיצוניות​

קרנות בארץ

קרנות בחו"ל