הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

טפסים

טפסים אוניברסיטאיים
הטופס הגורם המטפל פרטי התקשרות
הגשת הצעות מחקר
בקשה לאישור חד-פעמי להגשת הצעת מחקר סגן נשיא למו"פ (באמצעות המדור הרלוונטי ברשות למו"פ) אנא פנו למדור הרלוונטי ברשות למו"פ
אתיקה ובטיחות
הצהרת התנהגות ראויה למועסקים במחקר יש למלא ולשמור לביקורת
בקשת היתר לניסויים לא-רפואיים בבני אדם​ וועדת האתיקה הפקולטאית יו"ר וועדות האתיקה
דיווח על ייצוא חומר שבפיקוח מנהל הרשות למו"פ (באמצעות מזכירת לשכת מו"פ) צוות הרשות למו"פ
היתר להחזקת/ביצוע מחקר במחולל מחלה ביולוגי מנהל הרשות למו"פ (באמצעות מזכירת לשכת מו"פ) צוות הרשות למו"פ