הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

מחקר וניסויים בבני אדם ובבעלי חיים

ניסויים ומחקרים בבני אדם​

רקע עיוני וכללי

חוקרים המבצעים ניסויים רפואיים בבני אדם מחויבים בעמידה בעקרונות ובכללים שנקבעו על ידי המדינה, וכללים מקובלים בעולם :

ניסויים רפואיים בבני אדם

על פי אמנת הלסינקי, יינתן היתר לביצוע ניסויים רפואיים בבני אדם רק לחוקרים בעלי תואר .M.D. אישור לביצוע ניסוי יינתן לחוקר מסגל האוניברסיטה בתנאים מסויימים, המבוקרים על ידי ועדת הלסינקי של בית חולים הדסה.

מחקרים בהם מעורבים בני אדם (ניסויים לא-רפואיים)

מחקרים מדעיים המערבים בני אדם חייבים להיות כפופים להגבלות מוסריות הקשורות הן באופן ניהול המחקר והן בתוצאותיו ובהשלכותיו. זכויותיהם של בני אדם המעורבים במחקר - ישירות או בעקיפין - רווחתם וכבודם, צריכים לעמוד לנגד עיניהם של העוסקים במחקר מדעי.​ חוקרים, סטודנטים ואנשי סגל מנהלי וטכני באוניברסיטה העוסקים בניסויים לא-רפואיים בבני אדם מחויבים בהכרת תקנון האתיקה וההנחיות הנוספות בנדון, בהכשרה לביצוע הניסויים ובקבלת אישור ועדת האתיקה למחקרים בהם מעורבים בני אדם.

​​​​
שימוש בבעלי חיים במחקר​

השימוש בבעלי חיים לצרכים מדעיים נעשה באוניברסיטה בכפוף לקובץ הכללים האוניברסיטאי בנוגע לשימוש בבעלי חיים במחקר ובהוראה. הכללים בקובץ זה מבוססים על הדרישות והתקנות שלהלן.

על החוקרים ותלמידי מחקר המתכוונים לבצע פעילות הכרוכה בשימוש בחיות מעבדה :

א. לקבל היתר לעיסוק וניסויים בבעלי חיים מהרשות האוניברסיטאית למודלים ביולוגיים וקדם קליניים.

טופס לבקשת היתר לעבודה עם חיות מעבדה

ב. לעבור הדרכה בנושא האתיקה של שימוש בחיות מעבדה. ראה פרטים על הדרכות לחוקרים.