הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

אתיקה במחקר באוניברסיטה

האוניברסיטה דורשת שכל עובדי המחקר שלה ינהגו בהתאם לעקרונות ולכללים המפורטים בתקנונים שלהלן בכל היבט של מחקרם, לרבות: תכנון המחקר והגשת הצעות מחקר לגורמים מממנים; הפקת נתונים, תיעודם, ניתוחם ושימורם; ייחוסן של תוצאות המחקר, פרסומן, שיתוף של אחרים בהן ומיסחורן.

​​תקנוני האוניברסיטה בנוגע לאתיקה במחקר:

הצהרות בנוגע לאתיקה במחקר:

  • חבר סגל המגיש הצעת מחקר נדרש להזין אותה במערכת המחקרים. בתחילת תהליך ההזנה יש לאשר הצהרת התנהגות ראויה במחקר.
  • על חוקר המעסיק עובדים במחקר (כולל באמצעות מתן מלגות) לוודא כי כל המעורבים מטעמו בפעילות המחקרית יחתמו על הצהרת התנהגות ראויה במחקר.

מידע מקיף על אתיקה במחקר ניתן למצוא באתר האוניברסיטאי הייעודי ethics.huji.ac.il
HUJI Ethics Website