הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

אתיקה במחקר באוניברסיטה

האוניברסיטה דורשת שכל עובדי המחקר שלה ינהגו בהתאם לעקרונות ולכללים המפורטים בתקנונים שלהלן בכל היבט של מחקרם, לרבות: תכנון המחקר והגשת הצעות מחקר לגורמים מממנים; הפקת נתונים, תיעודם, ניתוחם ושימורם; ייחוסן של תוצאות המחקר, פרסומן, שיתוף של אחרים בהן ומיסחורן.

​​תקנוני האוניברסיטה בנוגע לאתיקה במחקר:

הצהרות בנוגע לאתיקה במחקר:

  • חבר סגל המגיש הצעת מחקר נדרש להזין אותה במערכת המחקרים. בתחילת תהליך ההזנה יש לאשר הצהרת התנהגות ראויה במחקר.
  • על חוקר המעסיק עובדים במחקר (כולל באמצעות מתן מלגות) לוודא כי כל המעורבים מטעמו בפעילות המחקרית יחתמו על הצהרת התנהגות ראויה במחקר.