הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

התקשרויות והתחייבויות בענייני מחקר ופיתוח

כמו כל התקשרות מטעם האוניברסיטה עם גורם חיצוני, גם ההתקשרויות בענייני מחקר ופיתוח כפופות ל​הוראת הנהלה מס' 18-004. חוקרים ואנשי סגל מנהלי המעורבים בביצוע או ניהול פעילות מחקרית נדרשים להקפיד על קיום ההנחיות שלהלן:

  • על חוקר ראשי בתקציב מחקר הממומן על סמך חוזה לדעת את מחוייבויותיו הנובעות מהחוזה ולעמוד בהן.
  • במידה וקיים חשש ליכולת העמידה בתנאי החוזה, יש להודיע על כך לרשות למחקר ופיתוח.
  • כל התקשרות עם אדם בתקציב מחקר היא באחריות החוקר הראשי ותעשה בתיאום עם הגורמים הרלוונטיים:
    העסקה מינהלית - באמצעות אגף משאבי אנוש; העסקה אקדמית או אירוח חוקרים - דרך דיקנט הפקולטה;
    מלגות - על ידי המזכירות האקדמית, דיקנט הפקולטה ומזכירות היחידה
  • על חוקר הפועל במסגרת חוזה קונסורציום להעביר לרשות למחקר ופיתוח כל הודעה או קביעה של מרכז המחקר (coordinator) הנוגעת לקיום החוזה, ובמיוחד לגבי העברות כספיות בין השותפים.
  • במחקרים שחוזיהם נחתמים על ידי חברת יישום, פלח המחקר המועבר לאוניברסיטה יעוגן בחוזה בין יישום לרשות למחקר ופיתוח.
  • אין להקנות לקבלן או לספק חיצוני זכויות פעולה בתקציבי מחקר.