הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

טופס לאישור חד פעמי להגשת הצעת מחקר למממן חיצוני