הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

הנחיות להגשת הצעות מחקר

מידע כללי

כעקרון, הצעות למימון מחקר מוגשות בשני אפיקים: כתגובה לקול קורא להגשת הצעות שהפיץ גוף מימון או בעקבות פניה ישירה של גורם מימון חיצוני אל חוקר או קבוצת חוקרים לביצוע מחקר בתחום התמחותם. ברוב המקרים, כאשר קרן למימון מחקר מפרסמת קול קורא הפונה גם לחוקרי האוניברסיטה העברית, הוא יופץ לקהיליית המחקר של האוניברסיטה דרך רשימת הדיוור של הרשות למחקר ופיתוח - בהתאמה לתחומי המחקר שהגדירה הקרן - ותמצות שלו יועלה לאתר הרשות.

במידה והינכם מעוניינים להגיש הצעת מחקר במסגרת קול קורא הפונה לתחומי המחקר שלכם, מומלץ לוודא מספר דברים:

  • זכאות להגשת הצעות למממן חיצוני מבחינת כללי האוניברסיטה המפורטים כאן.
  • תנאי הקרן המממנת להגשה, לדוגמה הגבלת גיל החוקר או דרישה למעורבות של שותף חיצוני.
  • היכולת לבצע את המחקר בהיקף ובפרק הזמן שהגדירה הקרן, למשל מבחינת הקצאת זמן וקיומו של ציוד ייעודי.
  • האם הקרן דורשת השלמת המימון לפרויקט המחקר על ידי מגיש ההצעה או האוניברסיטה (matching).

אם החלטתם להגיש הצעה, חשוב מאוד לקרוא בעיון את הנחיות הקרן להגשה - בעיקר בכל הנוגע לאופני ההגשה, למבנה ההצעה הנדרש ולהנחיות לבניית התקציב המבוקש. במקביל, כדאי לפנות למדור ברשות למחקר האחראי לטיפול בהגשות לקרן המסוימת (מידע זה יופיע באתר הרשות) ולבקש הכוונה נוספת. בכל שלב בהכנת ההצעה ניתן כמובן לפנות לצוות המדור ולבקש את עזרתו.

לפני הגשת הצעת המחקר לקרן יש להעבירה לבדיקה במדור, אשר יוודא עמידה בהיבטים הטכניים (כגון הקפדה על היקף ההצעה שהוגדר, קיומם של מסמכים נלווים וכד') ואת התאמת התקציב המבוקש לכללי הקרן.

הזנת ההצעה למערכת המחקרים
יש לזכור כי כל הצעת מחקר המוגשת על ידי חוקר/ים באוניברסיטה - כולל הגשה דרך מוסד אחר בארץ או בחו"ל - חייבת להיות מוזנת גם במערכת המחקרים של הרשות למחקר ופיתוח (מערכת זו החליפה את טופסי הנייר - 'טופס מרובע' וכו'). פרטים נוספים על השימוש במערכת ניתן למצוא כאן.

תקצוב שכר ומלגות בהצעות מחקר

במהלך הכנת הצעת מחקר נדרשת לרוב גם הצגה של תכנית תקציבית לפרויקט. בהתאם להנחיות כל קרן, ניתן לכלול אלמנטים מסוימים בתכנית התקציב ואילו אחרים עשויים להיות אסורים. לדוגמה: העסקת כח-אדם, רכש מכשור ומחשוב, קניית חומרים, מימון נסיעות וכיסוי הוצאות פרסום בכתבי עת מדעיים. העסקת עוזרי מחקר/סטודנטים/טכנאים ועוד בפרויקט מחקר אפשרית, כעקרון, בשני מסלולים: בתשלום שכר או בהענקת מלגה לעובד. לרוב, עלות העסקה באמצעות שכר תהיה גבוהה יותר בהשוואה למימון באמצעות מלגה.

תעריפי השכר והמלגות נקבעים ברוב המקרים על ידי האוניברסיטה ומעודכנים מעת לעת על ידי אגף הכספים של האוניברסיטה. בטבלה שלהלן מצוינים תעריפי המלגות. לקבלת תעריפי השכר יש לפנות לחשב הפקולטה/בית הספר.

קטגוריה גובה 100% מלגה (לחודש) גובה מלגה מקסימלי
תלמיד מוסמך ₪ 1,790 עד 340%
דוקטורנט (שנים א'-ב') ₪ 3,025 עד 250%
דוקטורנט (שנה ג' ומעלה) ₪ 3,468 עד 230%
פוסט-דוק (שנים א'-ב') ₪ 3,654 עד 275%
פוסט-דוק (שנה ג' ומעלה) ₪ 6,055 עד 175%
התעריפים מעודכנים לשנת תשע"ט